Trở Lại Trang Pháp Thoại Video  1. Chọn Pháp Tu Thời Mạt Pháp.
     2. Giới Hạnh Người Tu 1-2.
     3. Hành Giả Niệm Phật Và Chướng Duyên.
  

The player will show in this paragraph