Tết Niên Quý Tỵ - 2013   
The Great Stupa of Universal Compassion - Dalai Lama XIV
Tứ Thánh Đế (Four Noble - DaLai Lama XIV (Phần I, Phần II)
Cung Nghinh Phật Ngọc Tại Chùa Linh Sơn (Phần I, Phần II, Phần III, Phần IV)
Mừng Phật Đản Sanh