Lễ Khai Kinh
Khai Ba Hồi Chuông Báo Chúng
Chuông Trống Bát Nhã
Nhạc Thỉnh Sư
Nhạc Niệm Hương
Dương Chi Tịnh Thủy
Hải Triều Âm
Phù Thừ Thủy Giả
Bồ Tát Liễu Đầu
Tựa Chú Lăng Nghiêm
Chú Phổ Am
Chú Đại Bi
Cam Lồ Vương Bồ Tát
Thỉnh Tam Bảo
Xướng Phật Thích Ca, Di Đà, Quan Âm Chứng Minh
Khể Thủ Tam Giới Tôn
Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo
Chú Thất Phật Diệt Tội Chơn Ngôn
Bồ Đề Diệu Hoàng

Chú Lăng Nghiêm
Chú Lăng Nghiêm

Kinh A Di Đà
Kinh A Di Đà - Phần 1
Kinh A Di Đà - Phần 2

Kinh Dược Sư
Kinh Dược Sư - Phần 1
Kinh Dược Sư - Phần 2
Kinh Dược Sư - Phần 3
Kinh Dược Sư - Phần 4
Kinh Dược Sư - Phần 5
Kinh Dược Sư - Phần 6