English

Counter
Australia Web Hosting
Massachusetts Local Time

Thông Báo

Tiểu Sử Chùa Linh Sơn
Lễ Bàn Giao Trụ Trì Chùa
    Linh Sơn

Tiểu Sử HT Huyền Vi
Lời Ngỏ
Vấn Đáp Kalachakra
Triển Lãm Xá Lợi 2015
Pháp Thoại Đức Dalai     Lama

Việt Dịch: T. N Trí Hòa

Pháp Hành Định Và Tuệ
Năm Buổi Thảo
    Luận - DaLai Lama XIV

Lama Choden Rinpoche
Lama Ribur
Tiến Sĩ Lama Konchog
Đức Karmapa Thứ 17
Tâm Khoa Học
Nhân Vật Vĩ Đại
Thính Pháp Với Thánh Nữ     Thành Tựu Giả
Trạng Thái Thiền
Diệu Thuật An Vui
Phong Cách Giáo Huấn Của     Ngài DaLai Latma
DaLai Latma Nói Chuyện
Tầm Nhìn Thế Giới
Cung Điện Cát Màu
Nữ Tu Phật Giáo
Giới Thiệu Tantra
Xúc Địa Ấn
Hành Trình Của Tâm
Cõi Trung Gian Pháp Giới
Pháp Đăng Đại Thủ Ấn
Thời Gian Chết Trong Cõi
   Trung Ấm

Mở Cửa Lòng
Hóa Sanh Tây Phương

Sưu Tầm

Đường Vào Trung Quán
Ý Nghĩa Om Mani Padme    Hum
Sư Tây Tạng Gốc Việt Nam
Niềm Tin và Sự Bình An
Những Bài Pháp
Tranh Phật Pháp
Những Bài Sưu Tầm

Liên Kết Phật Giáo

Hội Tuệ PhápThis text will be replaced by the flash music player.

Lời Phật Dạy
Đừng tin tưởng vào một điều gì vì phong văn.
Đừng tin tưởng điều gì vì vin vào một tập quán lưu truyền.
Đừng tin tưởng điều gì vì cớ được nhiều nói đi nhắc lại.
Đừng tin tưởng điều gì dù là bút tích của thánh nhân.
Đừng tin tưởng điều gì dù thói quen từ lâu khiến ta nhận là điều ấy đúng.
Đừng tin tưởng điều gì do ta tưởng tượng ra lại nghĩ rằng một vị tối linh đã khai thị cho ta.
Đừng tin tưởng bất cứ một điều gì chỉ vin vào uy tín của các thầy dạy các người.
Nhưng chỉ tin tưởng cái gì mà chính các người đã từng trải,
kinh nghiệm và nhận là đúng, có lợi cho mình và người khác.
Chỉ có cái đó mới là đích tối hậu thăng hoa cho con người và cuộc đời.
Các người hãy lấy đó làm chỉ chuẩn.
Tăng Chi Bộ Kinh.
(The Anguttara Nikaya/The "Further-factored" Discourses)